Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане

Приета с ПМС № 271 от 29.09.2011 г.

Обн. ДВ. бр.78 от 7 Октомври 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 31 Октомври 2017г., изм. ДВ. бр.36 от 13 Май 2022г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят:
1. правилата към транспортируемото оборудване под налягане с цел повишаване на безопасността и гарантиране свободното движение на такова оборудване;
2. процедурите за ново оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане;
3. редът за извършване на оценяване на съответствието, прегледи и проверки на транспортируемо оборудване под налягане;
4. маркировка за съответствие и правилата за нанасянето ѝ върху транспортируемо оборудване под налягане;
5. задълженията на икономическите оператори;
6. изискванията и редът за определяне на лица за оценяване съответствието (нотифицирани органи) на транспортируемото оборудване под налягане.

Чл. 2. Наредбата се прилага за:
1. ново транспортируемо оборудване под налягане, което не е обозначено до 1 януари 2007 г. с маркировка за съответствие "Pi" за целите на предоставянето му на пазара;
2. транспортируемо оборудване под налягане, което е обозначено с маркировка за съответствие до 1 януари 2007 г. за целите на периодичните проверки, междинните проверки, извънредни прегледи и използването му;
3. транспортируемо оборудване под налягане, което не е обозначено с маркировка за съответствие, предвидена в Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане, приета с Постановление № 264 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2006 г. и бр. 64 от 2008 г.), за целите на новото оценяване на съответствието.

Чл. 3. Наредбата не се прилага за:
1. транспортируемото оборудване под налягане, което е пуснато на пазара в Република България преди датата на влизане в сила на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане и не е подложено на ново оценяване на съответствието;
2. транспортируемото оборудване под налягане, което се използва изключително за превоз на опасни товари между държави - членки на Европейския съюз, и трети държави, когато този превоз се извършва при спазване изискванията на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR), Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища (ADN) и Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари (RID), освен когато е посочено друго в приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари (ОВ, L 260 от 2008 г.).


За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар