Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане

Приета с ПМС № 271 от 29.09.2011 г.

Обн. ДВ. бр.78 от 7 Октомври 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 31 Октомври 2017г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят:
1. правилата към транспортируемото оборудване под налягане с цел повишаване на безопасността и гарантиране свободното движение на такова оборудване;
2. процедурите за ново оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане;
3. редът за извършване на оценяване на съответствието, прегледи и проверки на транспортируемо оборудване под налягане;
4. маркировка за съответствие и правилата за нанасянето й върху транспортируемо оборудване под налягане;
5. задълженията на икономическите оператори;
6. изискванията и редът за определяне на лица за оценяване съответствието (нотифицирани органи) на транспортируемото оборудване под налягане.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате