Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините

В сила от 29.12.2009 г.

Приета с ПМС № 140 от 19.06.2008 г.

Обн. ДВ. бр.61 от 8 Юли 2008г., попр. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.48 от 25 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 31 Октомври 2017г.

Част първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят:
1. съществените изисквания към машините;
2. процедурите за оценяване и начините за удостоверяване съответствието на машините със съществените изисквания към тях;
3. редът за издаване на разрешения за оценяване съответствието на машините и проверки за спазване на условията, при които е издадено разрешението.

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за:
1. машини;
2. сменяеми съоръжения;
3. защитни елементи;
4. товарозахващащи приспособления;
5. вериги, въжета и ремъци;
6. демонтируеми съоръжения за механично предаване на въртящ момент;
7. частично комплектувани машини.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Изберете своя абонамент