Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха

Приета с ПМС № 22 от 29.01.2004 г.

Обн. ДВ. бр.11 от 10 Февруари 2004 г., изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 2006 г., изм. ДВ. бр.28 от 4 Април 2006 г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006 г., изм. ДВ. бр.37 от 8 Май 2007 г., изм. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 31 Октомври 2017г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят:
1. съществените изисквания към машините и съоръженията, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха;
2. процедурите за оценяване и начините за удостоверяване на съответствието със съществените изисквания;
3. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) редът за издаване на разрешения на лицата за извършване оценяване на съответствието и проверки за спазване на условията, при които е издадено разрешението.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 28 от 2006 г., в сила от 04.04.2006 г.)

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате