Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост

В сила от 20.04.2016 г. Приета с ПМС № 47 от 15.03.2016 г.

Обн. ДВ. бр.23 от 25 Март 2016г., изм. ДВ. бр.32 от 22 Април 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 31 Октомври 2017г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят:
1. съществените изисквания за електромагнитна съвместимост към устройствата и неподвижно монтираните инсталации, наричани по-нататък "съоръжения";
2. процедурите за оценяване на съответствието и начините за удостоверяване на съответствието със съществените изисквания;
3. задълженията на икономическите оператори;
4. редът за издаване на разрешения за извършване на оценяване на съответствието и задълженията на нотифицираните органи.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Изберете своя абонамент