Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията

Приета с ПМС № 187 от 21.09.2000 г.

Обн. ДВ. бр.79 от 29 Септември 2000 г., изм. ДВ. бр.115 от 10 Декември 2002 г., изм. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2003 г., изм. ДВ. бр.104 от 26 Ноември 2004 г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006 г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006 г., изм. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2008 г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009 г., изм. ДВ. бр.73 от 17 Септември 2010 г., изм. ДВ. бр.18 от 1 Март 2011 г., изм. ДВ. бр.78 от 7 Октомври 2011 г., изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 24 Октомври 2014 г., изм. ДВ. бр.58 от 13 Юли 2018г.

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С наредбата се уреждат:
1. (изм. - ДВ, бр. 115 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) видовете съоръжения с повишена опасност (СПО), чийто технически надзор се осъществява от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) чрез Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" (ГД "ИДТН"), и видовете СПО, чийто надзор се осъществява от лица или структурнообособени части на предприятия или организации, получили лицензия за това;
2. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) условията и редът за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на СПО;
3. редът за водене на регистър на СПО.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате