Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси

Приета с ПМС № 152 от 30.05.2011 г.

Обн. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2011г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С наредбата се определят:
1. задълженията на физическите и юридическите лица, които съхраняват опасни химични вещества и смеси;
2. общите изисквания към складовете и организацията за съвместно съхранение на опасни химични вещества и смеси;
3. редът и начинът за извършване оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси.
Чл. 2. Наредбата се прилага за складове, в които се съхраняват химични вещества и/или смеси, класифицирани като опасни съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) (ОВ, бр. L 353/1 от 31.12.2008), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP)", и/или Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси, приета с Постановление № 182 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 68 от 2010 г.).

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате