Наредба за реда и начина за издаване на лицензии за извършване на проверка на средства за измерване и за издаване на лицензии за извършване на ремонт на средства за измерване

Приета с ПМС № 219 от 30.09.1998 г.

Обн. ДВ. бр.116 от 7 Октомври 1998 г.

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. Наредбата определя реда и начина за издаване на лицензии на лица за извършване на проверка на определени типове средства за измерване и за издаване на лицензии на лица за извършване на ремонт на средства за измерване, които се използват в случаите по чл. 7 от Закона за измерванията.
Чл. 2. Лицензия за извършване на проверка на средства за измерване не се издава:
1. когато дирекция "Мерки и измервателни уреди" разполага с еталони и технически средства за проверката им;
2. на лица, които са получили лицензия за ремонт на същите средства за измерване.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате