Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести

Приета с ПМС № 168 от 11.07.2008 г.
Обн. ДВ. бр.65 от 22 Юли 2008 г., изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.23 от 14 Март 2014 г., изм. ДВ. бр.18 от 10 Март 2015 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определя редът за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести.
Чл. 2. (1) Професионална болест е заболяване, което е настъпило изключително или предимно под въздействието на вредните фактори на работната среда или на трудовия процес върху организма и е включено в списъка на професионалните болести.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2015 г., в сила от 01.01.2015 г.) За професионална болест може да се признае и заболяване, невключено в списъка на професионалните болести, когато се установи, че то е причинено основно и пряко от обичайната трудова дейност на осигурения и е причинило временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт на осигурения.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате