Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести

Приета с ПМС № 168 от 11.07.2008 г.
Обн. ДВ. бр.65 от 22 Юли 2008 г., изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.23 от 14 Март 2014 г., изм. ДВ. бр.18 от 10 Март 2015 г., изм. ДВ. бр.59 от 16 Юли 2021г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определя редът за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести.
Чл. 2. (1) Професионална болест е заболяване, което е настъпило изключително или предимно под въздействието на вредните фактори на работната среда или на трудовия процес върху организма и е включено в списъка на професионалните болести.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2015 г., в сила от 01.01.2015 г.) За професионална болест може да се признае и заболяване, невключено в списъка на професионалните болести, когато се установи, че то е причинено основно и пряко от обичайната трудова дейност на осигурения и е причинило временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт на осигурения.

Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ