Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ

Приета с ПМС № 171 от 16.07.2004 г.
Обн. ДВ. бр.67 от 2 Август 2004 г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005 г., изм. ДВ. бр.32 от 18 Април 2006 г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006 г., изм. ДВ. бр.93 от 17 Ноември 2006 г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007 г., изм. ДВ. бр.79 от 9 Септември 2008 г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009 г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010 г., изм. ДВ. бр.7 от 21 Януари 2011 г., изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012 г., изм. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013 г., доп. ДВ. бр.43 от 23 Май 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 24 Октомври 2014 г., изм. ДВ. бр.4 от 9 Януари 2018г., изм. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2018г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) С наредбата се уреждат:
1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 43 от 2014 г.) техническите изисквания, правилата и нормите за устройството на преносните и разпределителните газопроводи, съоръженията и инсталациите за природен газ по чл. 1а, т. 1 - 6, които не попадат в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане (НСИОССН), приета с Постановление № 204 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 87 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 24 и 40 от 2006 г. и бр. 37 от 2007 г.), както и на подводните газопроводи;
2. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2014 г.) изискванията за монтажа и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ по чл. 1а, както и на подводните газопроводи;
3. редът за осъществяване на технически надзор на преносните и разпределителните газопроводи, съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ по чл. 1а;

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.