Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях

Обн. ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 5 Август 2022г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят формата и съдържанието на документите по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда ( ЗООС), както следва:
1. (нова - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) доклад от извършена класификация в съответствие с критериите по приложение № 3 към ЗООС съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС;
2. (предишна т. 1, изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) уведомление за извършена класификация по чл. 103, ал. 2 или 5 от ЗООС на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал (ПСНРП) и предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал (ПСВРП);
3. (предишна т. 2, изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) информация от оператора към доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) и ДППГА по чл. 105, ал. 1, т. 5 от ЗООС на ПСНРП и ПСВРП;
4. (предишна т. 3, изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) заявление по чл. 112, ал. 1 от ЗООС за одобряване на доклад за безопасност (ДБ), съответно по чл. 116ж, ал. 1 ЗООС за одобряване на актуализиран ДБ на ПСВРП;
5. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) доклад за безопасност по чл. 107, ал. 1, т. 1 ЗООС на ПСВРП;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) вътрешен авариен план по чл. 107, ал. 1, т. 3 ЗООС на ПСВРП;
7. (отм., предишна т. 6 - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) външен авариен план по чл. 108, ал. 1 ЗООС на ПСВРП.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) С наредбата се определят и изискванията за:
1. информацията и оценката по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС за целите на глава шеста, раздел III от ЗООС;
2. информацията по чл. 107, ал. 6 от ЗООС, която се предоставя от оператора на ПСВРП на кмета на съответната община за изготвяне на външния авариен план;
3. информацията по чл. 108, ал. 7 от ЗООС за външните аварийни планове на ПСВРП;
4. информацията по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС за планираните мерки за безопасност и начини на действие в случай на голяма авария и начините за нейното предоставяне на засегнатата общественост;
5. осигуряване на открит обществен достъп до документацията за издаване на решения по чл. 106, ал. 4 от ЗООС за ПСНРП и по чл. 116, ал. 1 или чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС за ПСВРП и съдържанието на обявите по чл. 106, ал. 3 от ЗООС за ПСНРП и по чл. 115, ал. 1 и 2 и чл. 116б, ал. 2 от ЗООС за ПСВРП;
6. осигуряване на открит обществен достъп на външния авариен план от кмета на общината и съдържание на обявата по чл. 108, ал. 3, т. 1 от ЗООС на проекта на външен авариен план (за ПСВРП);
7. осигуряване на открит обществен достъп по чл. 106, ал. 3 от ЗООС за ПСНРП и по чл. 115, ал. 9 от ЗООС за ПСВРП;
8. съдържание на публичен електронен регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС на ПСНРП и ПСВРП;
9. организацията на работата на комисиите по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС и форма и съдържание на годишния план за контролна дейност по чл. 157а, ал. 4, т. 1 от ЗООС;
10. декларация за достоверност на данните по приложение № 10, която се прилага от оператора към уведомлението/доклада за класификация, ДППГА или ДБ.
(3) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице изисква от съответните органи служебно създадена информация и/или документация за провеждане на съответната процедура по реда на наредбата.
(4) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице предоставя на съответните органи информация и/или документация при обоснована необходимост.
(5) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) В случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС процедурата се провежда по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, наричана по-нататък "Наредбата за ОВОС", приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г., бр. 12 от 2016 г., бр. 55 от 2017 г., бр. 3 от 2018 г. и бр. 31 от 2019 г.).

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар