Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283 ОТ 19 ОКТОМВРИ 2015 Г.
за приемане на Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Член единствен. Приема Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Отменя се Наредбата за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества, приета с Постановление № 224 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 77 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2005 г. и бр. 44 от 2008 г.).

Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков


НАРЕДБА
за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества

Обн. ДВ. бр.82 от 23 Октомври 2015г., доп. ДВ. бр.53 от 5 юли 2019г., изм. ДВ. бр.36 от 13 Май 2022г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за:
1. осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества при тяхното използване, съхранение и транспортиране;
2. разработване на проектната заплаха за ядрени съоръжения и за превоз на ядрен материал.
(2) С наредбата се определя и редът за определяне на зоните с контролиран достъп по смисъла на чл. 115, ал. 1 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ).

Чл. 2. (1) (*) Лицензиантите и титулярите на разрешения по ЗБИЯЕ са отговорни в пълен обем за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, както и на ядрените материали и на радиоактивните вещества, включително по време на превоз.
(2) Лицензиантите и титулярите на разрешения могат да възлагат дейностите по осъществяване на физическата защита на трети лица при спазване на изискванията на ЗБИЯЕ, Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за частната охранителна дейност и подзаконовите им нормативни актове и условията на издадените лицензии и разрешения.
(3) Защитата на въздушно защитените зони над ядрени съоръжения, определени по реда на чл. 105, ал. 4 ЗБИЯЕ, се осигурява от въоръжените сили на Република България по ред, определен от министъра на отбраната.

Чл. 3. (1) Контролът по спазване на изискванията за физическа защита се осъществява от председателя на Агенцията за ядрено регулиране, наричана по-нататък "Агенцията", в рамките на предоставените му от ЗБИЯЕ правомощия.
(2) Министърът на вътрешните работи и председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) осъществяват специализиран контрол в съответствие с предоставените им от закона правомощия.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Направете своя абонамент и улеснете работата си