Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи

Приета с ПМС № 312 от 17.11.2004 г.

Обн. ДВ. бр.104 от 26 Ноември 2004 г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември  г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006 г., изм. ДВ. бр.93 от 17 Ноември 2006 г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007 г., изм. ДВ. бр.79 от 9 Септември 2008 г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009 г., изм. ДВ. бр.45 от 16 Юни 2009 г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009 г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010 г., изм. ДВ. бр.7 от 21 Януари 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012 г., изм. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013 г., доп. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014 г., изм. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 24 Октомври 2014 г., изм. ДВ. бр.4 от 9 Януари 2018г., изм. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2018г

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят техническите изисквания, правилата и нормите за устройството, монтажа и безопасната експлоатация и редът за осъществяване на техническия надзор на:
1. нефтопроводи и нефтопродуктопроводи, наричани по-нататък "тръбопроводите", предназначени за:
а) транспортиране на нефт и течни нефтопродукти от мястото на добива или производството до мястото на съхраняването или потреблението заедно със съоръженията към тях - спирателни възли, технологична далекосъобщителна мрежа и електрохимична защита;

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате