Наредба за медицинската експертиза

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120
ОТ 23 ЮНИ 2017 Г.
за приемане на Наредба за медицинската експертиза

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Член единствен. Приема Наредбата за медицинската експертиза.

Заключителни разпоредби

§ 1. Отменя се Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 87 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 и 41 от 2011 г., бр. 55 и 67 от 2014 г., бр. 17 от 2016 г.; Решение № 12773 на Върховния административен съд от 2016 г. – бр. 40 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 41 от 2017 г.; Решение № 787 на Върховния административен съд от 2017 г. – бр. 44 от 2017 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.


НАРЕДБА
за медицинската експертиза

В сила от 27.06.2017 г. Приета с ПМС № 120 от 23.06.2017 г.
Обн. ДВ. бр.51 от 27 Юни 2017г., изм. ДВ. бр.62 от 27 Юли 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.64 от 3 Август 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.46 от 11 Юни 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 25 Октомври 2019г., изм. ДВ. бр.63 от 17 Юли 2020г., доп. ДВ. бр.79 от 8 Септември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.59 от 16 Юли 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.10 от 31 Януари 2023г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят принципите и критериите на медицинската експертиза и редът за нейното извършване.

(2) Медицинската експертиза е неразделна част от диагностично-лечебната и профилактичната дейност на лечебните заведения.
Чл. 2. Медицинската експертиза включва експертиза на временната неработоспособност, експертиза на трайно намалената работо­способност на лица в трудоспособна възраст, както и на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), които упражняват трудова дейност и не са им определени вида и степента на увреждане, вида и степента на увреждане на деца до 16-годишна възраст и на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 КСО, и потвърждаване или отхвърляне на професионалния характер на заболяванията.

Чл. 3. (1) Експертизата на временната неработоспособност се извършва от лекуващия лекар/лекар по дентална медицина, от лекарските консултативни комисии (ЛКК), от териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и от Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).
(2) Експертизата на трайно намалената работоспособност, на вида и степента на увреждане на лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 КСО, се осъществява от ТЕЛК и НЕЛК.
(3) Експертизата на вида и степента на увреждане на децата до 16-годишна възраст се извършва от ТЕЛК и НЕЛК с участието на лекар с призната специалност по педиатрия.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2021 г., в сила от 16.07.2021 г.) Експертизата на професионалните болести се извършва от ТЕЛК и от НЕЛК и включва потвърждаването или отхвърлянето на професионалния характер на заболяването. В заседанията участват специалисти по трудова медицина и/или по професионални болести, а когато заболяването е свързано с въздействие на йонизиращи лъчения, в заседанието може да се включи и специалист по радиобиология или радиационна хигиена.

Чл. 4. Формата и съдържанието на експертните решения и на медицинските протоколи на ЛКК, ТЕЛК и НЕЛК са по образец, утвърден от министъра на здравеопазването.

Чл. 5. Медицинската експертиза в лечебните заведения към Министерския съвет, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на правосъдието и Министерството на младежта и спорта се извършва по реда на наредбата.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.