Наредба за медицинската експертиза

image_printПринтирай

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120
ОТ 23 ЮНИ 2017 Г.
за приемане на Наредба за медицинската експертиза

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Член единствен. Приема Наредбата за медицинската експертиза.

Заключителни разпоредби

§ 1. Отменя се Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 87 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 и 41 от 2011 г., бр. 55 и 67 от 2014 г., бр. 17 от 2016 г.; Решение № 12773 на Върховния административен съд от 2016 г. – бр. 40 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 41 от 2017 г.; Решение № 787 на Върховния административен съд от 2017 г. – бр. 44 от 2017 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.


НАРЕДБА
за медицинската експертиза

В сила от 27.06.2017 г. Приета с ПМС № 120 от 23.06.2017 г.
Обн. ДВ. бр.51 от 27 Юни 2017г., изм. ДВ. бр.62 от 27 Юли 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.64 от 3 Август 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.46 от 11 Юни 2019г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят принципите и критериите на медицинската експертиза и редът за нейното извършване.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Направете своя абонамент