Наредба за маркировката за съответствие

Приета с ПМС № 191 от 16.08.2005 г.

Обн. ДВ. бр.69 от 23 Август 2005 г., изм. ДВ. бр.66 от 15 Август 2006 г.

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С наредбата се определят правилата за нанасяне и графичното изображение на маркировката за съответствие.

 

Чл. 2. (1) Маркировката за съответствие удостоверява, че продуктите съответстват на приложимите за тях изисквания, определени в наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), и че са били подложени на съответните процедури за оценяване на съответствието.
(2) Когато даден продукт попада под разпоредбите на няколко наредби, всяка от които предвижда нанасяне на маркировка за съответствие, маркировката удостоверява съответствието на продукта с изисквания на всяка от наредбите по чл. 7 ЗТИП.