Наредба за командировките в страната

Приета с ПМС № 72 от 30.12.1986 г.

Обн. ДВ. бр.11 от 10 Февруари 1987 г., изм. ДВ. бр.21 от 15 Март 1991 г., изм. ДВ. бр.2 от 7 Януари 1994 г., изм. ДВ. бр.62 от 11 Юли 1995 г., изм. ДВ. бр.34 от 29 Април 1997 г., изм. ДВ. бр.40 от 30 Април 1999 г., изм. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2008 г., изм. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2011 г.

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1994 г.) С тази наредба се определят условията за командироване в страната, размерите на командировъчните пари (пътни, дневни и квартирни), редът за отчитането им, както и правата и задълженията на командироващите и командированите.

 

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г.) Командировките се определят в календарни дни и включват дните за изпълнението на задачата, дните на пътуването и почивните и празничните дни.

 

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате