Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита

Приета с ПМС № 3 от 10.01.2009 г.
Обн. ДВ. бр.5 от 20 Януари 2009 г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010 г., изм. ДВ. бр.7 от 21 Януари 2011 г., изм. ДВ. бр.16 от 19 Февруари 2013 г., изм. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Наредбата определя реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуалните средства за защита на населението от:
1. кметовете на общините;
2. органите на изпълнителната власт;
3. собствениците, управителите или изпълнителните членове на търговски дружества и едноличните търговци.
Чл. 2. Индивидуални средства за защита са:
1. средства за защита на дихателните органи - филтриращи и изолиращи противогази, детски противогази, детски защитни камери, респиратори и противопрахови маски;

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате