Наредба за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация от органите за инспектиране на труда

Приета с ПМС № 164 от 30.06.2009 г.
Обн. ДВ. бр.52 от 10 Юли 2009 г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009 г., изм. ДВ. бр.7 от 21 Януари 2011 г., изм. ДВ. бр.40 от 2 Юни 2015 г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017 г.

Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат формата, съдържанието, редът и сроковете за представяне на информация на министъра на труда и социалната политика от:
1. Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (ИА "ГИТ");
2. Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН);
3. Агенцията за ядрено регулиране;
4. Дирекцията за национален строителен контрол към министъра на регионалното развитие и благоустройството;
5. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи;
6. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министерство на земеделието, храните и горите;
7. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) Министерството на енергетиката;
8. (доп. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
9. Министерството на околната среда и водите;

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате