Наредба за безплатното работно и униформено облекло

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 ОТ 20 ЯНУАРИ 2011 Г.
за приемане на Наредба за безплатното работно и униформено облекло
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Член единствен. Приема Наредба за безплатното работно и униформено облекло.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Отменя се Наредбата за безплатното работно и униформено облекло, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г. за приемане на наредби по прилагането на Кодекса на труда от 1986 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 1987 г.; изм., бр. 38 от 1990 г.).

Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков


 

Приета с ПМС № 10 от 20.01.2011 г.
Обн. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за осигуряване на работниците и служителите с безплатно работно и униформено облекло.
Чл. 2. Наредбата не се прилага:
1. за лични предпазни средства или специално работно облекло, предназначени за опазване на здравето и безопасността на работниците и служителите и предоставяни по реда на Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (ДВ, бр. 46 от 2001 г.);

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате