Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори

Приета с ПМС № 75 от 01.04.2003 г.
Обн. ДВ. бр.33 от 11 Април 2003 г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2005 г., изм. ДВ. бр.96 от 30 Ноември 2005 г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006 г., изм. ДВ. бр.70 от 29 Август 2006 г., изм. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2008 г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009 г., изм. ДВ. бр.18 от 1 Март 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 25 Март 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 24 Октомври 2014 г., изм. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2018г.

Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) С наредбата се уреждат техническите изисквания, правилата и нормите за безопасна експлоатация на асансьорите, редът за осъществяване на технически надзор на асансьорите, редът за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и издаване на удостоверения на лица за поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьорите.
Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 02.04.2011 г.) Наредбата се прилага за асансьори по смисъла на § 1, т. 1 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства, приета с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 87 и 115 от 2002 г., бр. 100 от 2003 г., бр. 24 и 40 от 2006 г., бр. 37 от 2007 г. и бр. 61 от 2008 г.), със скорост, по-голяма от 0,15 m/s.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате