Наредба за изискванията към складовата база, транспортирането и съхранението на продукти за растителна защита

Приета с ПМС № 322 от 05.12.2006 г.

Обн. ДВ. бр.101 от 15 Декември 2006 г., изм. ДВ. бр.2 от 9 Януари 2009 г., изм. ДВ. бр.45 от 16 Юни 2009 г., изм. ДВ. бр.7 от 21 Януари 2011 г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017 г.

Глава първа.
ОБЩА РАЗПОРЕДБА

Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията към:
1. складовата база за търговия и съхранение на продукти за растителна защита (ПРЗ) на лицата по чл. 23 от Закон за защита на растенията (ЗЗР) и на земеделските производители;
2. съхранението на ПРЗ;
3. транспортирането на ПРЗ.
(2) Наредбата има за цел:
1. да осигури опазване на здравето и безопасността на хората и околната среда при съхранение и транспортиране на ПРЗ;
2. да регламентира изискванията за съхранение на ПРЗ.