Наредба № РД 07-8 от 13.07.2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от кодекса на труда пред инспекцията по труда

Издадена от Министерството на труда и социалната политика
Обн. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.74 от 7 Септември 2018г.

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда.
Чл. 2. С наредбата се утвърждава образец на трудов договор по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда съгласно приложението.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате