Наредба № РД-07-3 от 3.11.2016 г. за определяне на правилата за поставяне и графичното изображение на знака по чл. 404, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда

Обн. ДВ, бр. 90 от 15.11.2016

Раздел І
Общи положения

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:
1. графичното изображение на специалния знак, указващ приложена принудителна административна мярка по чл. 404, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда, наричан по-нататък „специален знак за спиране“;
2. правилата за поставянето и премахването на специален знак за спиране.
(2) Наредбата се прилага в случаите, когато контролните органи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ прилагат административната мярка спиране на дейността на предприятия, производства и обекти, включително строежа и реконструкцията им, както и машини, съоръжения и работни места, когато нарушенията на правилата за здравословни и безопасни условия на труда застрашават живота и здравето на хората.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате