Наредба № РД-02-20-3 от 2.12.2020 г. за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета

В сила от 12.06.2021 г. Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството
Обн. ДВ. бр.105 от 11 Декември 2020г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят:
1.видовете и класификацията на скелета;
2.техническите изисквания и правила за проектиране на скелета при изграждане, реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващи сгради и строителни съоръжения;
3. минималните изисквания за монтаж и демонтаж на скелета, включително към техните елементи и компоненти;
4. изискванията при експлоатация на скелета;
5. видове инспекции (проверки) в процеса на монтаж и приемане на отделните етапи, както и по време на експлоатация на скелето;
(2) Изискванията на наредбата не се прилагат за други временни съоръжения за работа на височина, като изработване на кофражни форми, подемни платформи с електрическо задвижване, хоризонтално подвижни платформи, люлки и др.
(3) При разработване на проектни документации за монтаж, преработка и демонтаж на различните видове скелета, които не са обхванати от тази наредба (като висящи скелета, предпазни скелета за покривни работи, временни покриви и др.), се ползват технически спецификации, указания, ръководства и добри практики.

Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар

2 мнения за “Наредба № РД-02-20-3 от 2.12.2020 г. за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета”

  1. Благодаря, инж. Илиева, за навременно предоставената полезна и необходима информация за новата Наредба. Това дава възможност на нас, професионалистите по ЗБУТ, да сме подготвени и по-малко изненадани от новите изисквания към прилаганите мерки за безопасност в предприятията ни.
    Бъдете здрави!