Наредба за формата и съдържанието на документите, необходими за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди по чл. 18 от ЗЗВВХВС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8 ОТ 22 ЯНУАРИ 2018 Г.
за приемане на Наредба за формата и съдържанието на документите, необходими за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди по чл. 18 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Член единствен. Приема Наредба за формата и съдържанието на документите, необходими за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди по чл. 18 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Отменят се:
1. Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на биоциди, приета с Постановление № 336 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 4 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2008 г. и бр. 27 от 2013 г.).
2. Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси, приета с Постановление № 182 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 68 от 2010 г.; изм., бр. 84 от 2013 г.).

Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков


НАРЕДБА
за формата и съдържанието на документите, необходими за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди по чл. 18 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

Приета с ПМС № 8 от 22.01.2018 г., обн., ДВ, бр. 9 от 26.01.2018 г.

Чл. 1. С наредбата се определят:
1. формата и съдържанието на техническото досие и документите, които заявителят представя за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди по чл. 18 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС);
2. формата и съдържанието на издаваните разрешения за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди по чл. 18 ЗЗВВХВС;
3. условията и редът за водене на регистъра на разрешените биоциди по чл. 18и ЗЗВВХВС.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Изберете своя абонамент