Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане

В сила от 19.07.2016 г.
Приета с ПМС № 91 от 21.04.2016 г.
Обн. ДВ. бр.33 от 26 Април 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 31 Октомври 2017г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят:
1. съществените изисквания към съоръженията под налягане и функционалните групи, включващи такива съоръжения под налягане;
2. процедурите за оценяване на съответствието и начините за удостоверяване на съответствието със съществените изисквания;
3. задълженията на икономическите оператори;
4. редът за издаване на разрешения за извършване на оценяване на съответствието и задълженията на нотифицираните органи и признатите организации - трета независима страна.
Чл. 2. Наредбата се прилага за съоръженията под налягане и функционалните групи с максимално допустимо налягане (PS), по-голямо от 0,5 bar.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Изберете своя абонамент