Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръженията

В сила от 13.06.2016 г.
Приета с ПМС № 90 от 19.04.2016 г.
Обн. ДВ. бр.32 от 22 Април 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 31 Октомври 2017г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят:
1. съществените изисквания към радиосъоръженията;
2. процедурите за оценяване на съответствието и начините за удостоверяване на съответствието със съществените изисквания;
3. задълженията на икономическите оператори;
4. редът за издаване на разрешения за извършване на оценяване на съответствието и задълженията на нотифицираните органи.
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за радиосъоръженията, като се вземат предвид актовете за изпълнение, когато такива са приети от Европейската комисия на основание чл. 2, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО (ОВ, L 153/62 от 22 май 2014 г.), наричана по-нататък "Директива 2014/53/ЕС", с които се определя дали дадени категории електрически или електронни продукти са радиосъоръжения.
(2) Когато държавите членки са нотифицирали радиоинтерфейси, които регулират, еквивалентността между нотифицираните радиоинтерфейси се установява и класовете радиосъоръжения се определят с актове за изпълнение, приети от Европейската комисия на основание чл. 8, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Изберете своя абонамент