Наредба за процедурите за обмен на информация и сътрудничество между държавните органи, участващи в защитата на лицата, работещи по трудово правоотношение, подали съобщения за нарушения, свързани с пазарни злоупотреби с финансови инструменти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 ОТ 23 МАРТ 2017 Г.
за приемане на Наредба за процедурите за обмен на информация и сътрудничество между държавните органи, участващи в защитата на лицата, работещи по трудово правоотношение, подали съобщения за нарушения, свързани с пазарни злоупотреби с финансови инструменти

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Член единствен. Приема Наредба за процедурите за обмен на информация и сътрудничество между държавните органи, участващи в защитата на лицата, работещи по трудово правоотношение, подали съобщения за нарушения, свързани с пазарни злоупотреби с финансови инструменти.
Министър-председател: Огнян Герджиков
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков


Обн. ДВ, бр. 26 от 28 март 2017 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тази наредба урежда процедурите за обмен на информация и сътрудничество между Комисията за финансов надзор и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ с оглед защитата на лицата, работещи по трудово правоотношение, подали съобщения за нарушение по реда на глава втора от Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПМПЗФИ), срещу дисциплинарно уволнение.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате