Наредба № Н-9 от 18.03.2011 г. за военно-почивното дело

В сила от 08.04.2011 г.

Издадена от Министерството на отбраната

Обн. ДВ. бр.29 от 8 Април 2011г., доп. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2012г., изм. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 24 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.81 от 20 Октомври 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 8 Март 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.46 от 17 Юни 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.4 от 13 Януари 2017 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) С тази наредба се определят условията и редът за ползване на военно-почивните домове, хотели и места за настаняване към военните клубове, управлявани от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", наричана "агенцията", чрез организиране на отдиха и възстановяването на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и външни лица.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате