Наредба № Н-9 от 4 април 2018 г. за осигуряване с униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

В сила от 24.04.2018 г.Издадена от министъра на отбраната
Обн. ДВ. бр.35 от 24 Април 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.46 от 19 Май 2020г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията, редът, видът, размерите и нормите за осигуряване с униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло, друго вещево имущество и снаряжение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
(2) На осигуряване подлежат военнослужещите, цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, българските граждани, сключили договори за обучение по чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България за времето на обучение, и служителите от Държавна агенция „Национална сигурност“ при участие в операции или мисии извън територията на страната.

Глава втора
ОСИГУРЯВАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ С УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО

Раздел I.
Ред за осигуряване

Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ