Наредба № Н-9 от 4 април 2018 г. за осигуряване с униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

В сила от 24.04.2018 г.Издадена от министъра на отбраната
Обн. ДВ. бр.35 от 24 Април 2018г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията, редът, видът, размерите и нормите за осигуряване с униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло, друго вещево имущество и снаряжение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
(2) На осигуряване подлежат военнослужещите, цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, българските граждани, сключили договори за обучение по чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България за времето на обучение, и служителите от Държавна агенция „Национална сигурност“ при участие в операции или мисии извън територията на страната.

Глава втора
ОСИГУРЯВАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ С УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО

Раздел I
Ред за осигуряване

Чл. 2. Осигуряването на военнослужещите с униформено облекло се извършва от звена от състава на Съвместното командване на силите (СКС), определени от командващия на СКС, а на военнослужещите от служба „Военна полиция“, служба „Военна информация“, Военномедицинска академия (ВМА), Военна академия „Г. С. Раковски“ (ВА „Г. С. Раковски“) и висшите военни училища (ВВУ) – от звена, определени от техните ръководители.
Чл. 3. (1) Военнослужещите получават униформеното си облекло от звената с лимитна вещева книжка.
(2) В служба „Военна полиция“ униформените облекла се получават от звената с „Искане за отпускане на материали“ ПФПСД 035 и личен вещеви картон.
(3) В служба „Военна информация“ и ВМА не се водят лимитни вещеви книжки и лични вещеви картони.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Изберете своя абонамент