Наредба № Н-8 от 27 юни 2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка

Издадена от Министерството на транспорта
Обн. ДВ. бр.63 от 15 Юли 2008 г., изм. ДВ. бр.92 от 20 Ноември 2009 г., изм. и доп. ДВ. бр.14 от 19 Февруари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 8 Декември 2017г.

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за извършване на превоз за собствена сметка на пътници и товари с автомобили с българска регистрация.

 

Чл. 2. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 14 от 2016 г.) Превоз на пътници за собствена сметка е превоз на пътници без заплащане и формиране на печалба с нетърговска или нестопанска цел, предназначен единствено за собствена дейност или произтичащ от собствена дейност, извършван със собствени или наети въз основа на договор за лизинг или наем пътни превозни средства, управлявани от водачи, назначени по трудов договор с лицето, за чиято сметка се извършва превозът, или предоставени на разположение съгласно договор, когато този превоз не е основна дейност за него.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате