Наредба № Н-5 от 2.4.2015 г. за условията, реда и нормите за осигурване на безплатна храна и ободряващи напитки в Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на Министъра на отбраната и Българската армия в мирно време

(загл. изм. - бр. 85 от 2018 г., в сила от 1610.2018 г.)
Издадена от Министерството на отбраната
Обн. ДВ. бр.30 от 24 Април 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 12 Януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 16 Октомври 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 12 Юли 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.40 от 5 Май 2020г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2018 г., в сила от 16.10.2018 г.) (1) С тази наредба се определят условията, редът и нормите за осигуряване в мирно време на безплатна храна, добавки към нея и ободряващи напитки на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, на курсантите от висшите военни училища, както и на българските граждани, сключили договори за обучение по чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България за времето на обучението им.
(2) Наредбата се прилага и за българските военнослужещи, които изпълняват военна служба на територията на страната в състава на многонационални формирования или на длъжности в международни организации или в други международни инициативи.
Чл. 2. (1) Осигуряването на безплатна храна, добавки към нея и ободряващи напитки се извършва чрез войсково хранене или хранене от външен изпълнител.
(2) Войсковото хранене се осъществява чрез доставка на хранителни продукти и приготвяне на топла храна от кухненския персонал на военното формирование/структурата.
(3) Храненето от външен изпълнител се осъществява при съобразяване с действащото законодателство.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 85 от 2018 г., в сила от 16.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2019 г., в сила от 12.07.2019 г.) Командващият на Съвместното командване на силите, командирите на видовете въоръжени сили, командирът на Съвместното командване на специалните операции и ръководителите на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната определят начина на осигуряване на безплатна храна, добавки към нея и ободряващи напитки за подчинените им военни формирования, съответно структури.

Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 55 от 2019 г., в сила от 12.07.2019 г.) Когато във военното формирование/структура по обективни причини не е организирано войсково хранене или хранене от външен изпълнител, на правоимащите по тази наредба лица се изплаща стойността на полагащите се безплатна храна, добавки към нея и/или ободряващи напитки на основание заповед на командира/ръководителя, при спазване на действащото законодателство.
(2) На правоимащите по тази наредба лица при командироване в друго населено място, където няма военно формирование/структура с организирано войсково хранене или хранене от външен изпълнител, се изплащат дневни пари по реда и условията на Наредбата за командировките в страната (ДВ, бр. 11 от 1987 г.), в случай че техният размер е по-голям от стойността по ал. 1.
(3) В случаите по ал. 2, когато дневни пари по Наредбата за командировките в страната не се полагат, на правоимащите лица се изплаща стойността по ал. 1.
Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2018 г., в сила от 16.10.2018 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2019 г., в сила от 12.07.2019 г.)

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате