Наредба № Н-32 от 16 декември 2011 г.за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

Издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.104 от 27 Декември 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.99 от 14 Декември 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.73 от 2 Септември 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.40 от 27 Май 2016 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията и редът за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (периодични прегледи на ППС);
2. условията и редът за издаване на разрешение за извършване на периодични прегледи на ППС;
3. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) условията и редът за извършване на прегледи и проверки за установяване на годността на превозните средства, с които се извършват превози на опасни товари, да превозват определени опасни товари съгласно Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (обн., ДВ, бр. 73 от 1995 г.; попр., бр. 63 от 2005 г.) (ADR) (прегледи и проверки по ADR);
4. изискванията към председателите на комисии и техническите специалисти, които извършват периодични прегледи на ППС;

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате