Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

Обн. ДВ, бр. 2 от 6 януари 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.
за приемане на Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Член единствен. Приема Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Отменят се:
1. Наредбата за условията и реда за командироване на работници или служители от държавите членки или на работници или служители от трети страни в Република България в рамките на предоставяне на услуги, приета с Постановление № 142 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 68 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2006 г. и бр. 33 от 2016 г.).
2. Член 5, ал. 3 и 4 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 10 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 19, 105 и 106 от 2011 г., бр. 61 от 2012 г., бр. 51 и 57 от 2015 г. и бр. 27 от 2016 г.).


Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

Приета с ПМС № 382 от 29.12.2016 г.

Обн. ДВ. бр.2 от 6 Януари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.6 от 22 Януари 2021г.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате