Наредба за реда за изграждане, поддържане и използване на колективните средства за защита

Приета с ПМС № 60 от 17.03.2009 г.
(Обн., ДВ, бр. 23 от 27.03.2009 г.; изм. и доп., бр. 16 от 19.02.2013 г.)

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Наредбата регламентира реда за изграждане на колективните средства за защита, както и поддържането и използването им.

Чл. 2. (1) (Изм., ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Колективните средства за защита са инженерни съоръжения - скривалища и противорадиационни укрития, чието основно предназначение е укриване на населението при въздушно нападение от бойни и промишлени отровни вещества, радиоактивни вещества и биологични агенти.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате