Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 ОТ 23 ЯНУАРИ 2018 Г.
за приемане на Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Член единствен. Приема Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им.

Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков


Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им

Обн. ДВ, бр. 9 от 26.1.2018

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят изискванията и критериите, на които трябва да отговарят ВиК операторите, за да извършват дейностите по чл. 198о, ал. 1 от Закона за водите в обособената територия, включително професионалните и квалификационните изисквания към персоналa им, както и условията и редът за провеждане на обучението му.

Чл. 2. ВиК операторите трябва да отговарят на изискванията и критериите по глава втора от наредбата за целия срок на извършване на дейностите по чл. 198о, ал. 1 от Закона за водите в обособената територия.

Глава втора
ИЗИСКВАНИЯ И КРИТЕРИИ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ВиК ОПЕРАТОРИТЕ

Раздел І
Критерии, на които трябва да отговарят ВиК операторите

Чл. 3. ВиК оператори могат да са единствено капиталови търговски дружества с обособени територии, с основен предмет на дейност – предоставяне на ВиК услуги, с активи по чл. 13 и/или чл. 19 от Закона за водите.

Раздел ІІ
Изисквания, на които трябва да отговарят ВиК операторите

Чл. 4. (1) ВиК операторът трябва да разработи, да внедри и да поддържа система за управление на качеството, система за управление по отношение на околната среда и система за управление на здравето и безопасността при работа.
(2) Изпълнението на изискванията по ал. 1 се доказва с представянето на: