Наредба за изискванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, в териториалното море, континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море

Обн. ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г.

Глава първа
ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ

Чл. 1. С наредбата се определят минималните изисквания за безопасност и предотвратяване на големи аварии при търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, в териториалното море, континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море.
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за морските пространства на Република България, определени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България в съответствие с Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право (обн., ДВ, бр. 38, 73 и 74 от 1996 г.), с изключение на вътрешните морски води.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате