Наредба № 9 от 9 юни 2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи

В сила от 19.12.2004 г.

Издадена от Министерството на енергетиката и енергийните ресурси

Обн. ДВ. бр.72 от 17 Август 2004 г., изм. ДВ. бр.26 от 7 Март 2008 г., доп. ДВ. бр.92 от 22 Октомври 2013 г., изм. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015 г.

Част първа.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Глава първа.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ И МРЕЖИ

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С наредбата се определят изискванията и правилата за организация и провеждане на техническата експлоатация на централите за производство на електрическа и/или топлинна енергия, хидротехническите съоръжения към тях, електрическите и топлопреносните мрежи, наричани по-нататък "електрически централи и мрежи".

 

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате