Наредба № 9 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи

Издадена от Министерството на труда и социалната политика
Обн. ДВ. бр.93 от 19 Октомври 2004 г.

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. (1) С наредбата се определят минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи (ВКС).
(2) Наредбата се прилага на всички работни места съгласно чл. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) при експлоатация и поддържане на ВКС.
(3) Специфичните изисквания за осигуряване на ЗБУТ по видове работи и видове системи са дадени в приложения № 1 - 5.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате