Наредба № 9 от 11.02.2003 г. за медицинското обслужване на корабите

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 17 от 21.02.2003 г., изм. и доп., бр. 26 от 28.03.2006 г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 22 Февруари 2022г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за осъществяване на медицинското обслужване на корабите, плаващи под българско знаме.
(2) Наредбата не се прилага спрямо военни и гранично-полицейски кораби, кораби за спорт и развлечение, използвани с нетърговска цел, и за пристанищни влекачи.

Чл. 2. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2022 г.) Медицинското обслужване обхваща осигуряването на необходимите лекарствени продукти и медицински изделия на борда на кораба, необходимостта от лекар в състава на екипажа, според категорията на кораба, броя на лицата на борда, района и далечината на плаване, както и необходимостта от оказване на медицинска помощ от брега.

Вашият коментар