Наредба № 8121з-906 от 30.07.2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол

В сила от 14.08.2015 г.

Издадена от Министерството на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.62 от 14 Август 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 6 Февруари 2018г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. изискванията към продуктите за пожарогасене;
2. редът за оценяване на съответствието на продуктите за пожарогасене с изискванията към тях и начините за удостоверяване на съответствието им с тези изисквания;
3. задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене;
4. редът за осъществяване на контролна дейност на продуктите за пожарогасене.
Чл. 2. За продуктите за пожарогасене, които са законово пуснати на пазара в държави - членки на Европейския съюз, и в Република Турция или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, изискванията на наредбата се прилагат при спазване разпоредбите на Регламент (ЕО) № 764/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави членки, и за отмяна на Решение № 3052/95/ЕО (ОВ, L 218 от 13.08.2008 г.).
Чл. 3. Изискванията на наредбата се отнасят за юридическите и физическите лица - производители, техни упълномощени представители, вносители и дистрибутори на продуктите за пожарогасене.

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ

За да видите пълното съдържание на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.