Наредба № 8121з-904 от 30.07. 2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на безплатна храна на служителите на Министерството на вътрешните работи за извършване на дейности, свързани със специфичен характер на труда на служителите, и на ободряващи напитки на служителите, полагащи труд през нощта от 22,00 до 06,00 ч.

В сила от 14.08.2015 г.

Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.62 от 14 Август 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 9 Март 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 1 Октомври 2019г.

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.) С тази наредба се определят условията и редът за предоставяне на безплатна храна на служителите на Министерството на вътрешните работи (МВР) по чл. 142, ал. 1, т. 1 - 3 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) за извършване на дейности, свързани със специфичния характер на труда на служителите, и на ободряващи напитки на служителите на МВР, полагащи труд през нощта от 22,00 до 06,00 ч.

Чл. 2. За извършване на дейности, свързани със специфичния характер на труда, се осигурява безплатна храна на служителите на МВР, които работят:
1. в среда на йонизиращи лъчения;
2. под въздействие на експозиция над установените норми на канцерогени, мутагени, органични разтворители и биологични агенти, химически агенти, шум, вибрации, тежки метали;
3. в състава на екипажите на кораби;
4. при изпитване на взривни материали и боеприпаси - само за пряко заетите;
5. в контакт с биологични агенти, създаващи опасност от възникване на инфекции; клинични лаборатории, научно-технически лаборатории и лаборатории по микробиология, както и с трупен материал;
6. в затворени помещения с висока температура извън допустимите норми съгласно БДС 14776/87 г. и излъчвана от специфични източници на топлина (кухненски блокове, перални и сушилни, парокотелни помещения и работещите във "Водолечение" към филиалите на Медицинския институт - МВР (МИ - МВР);
7. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2019 г., в сила от 01.10.2019 г.) при средноденонощни температури под +10 °С и над +30 °С по данни от Националния институт по метеорология и хидрология;
8. в специални (затворени) помещения с клас на чистота А, В и С;
9. в производството по електролизно поцинковане и галванотехника;
10. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.) водолазна дейност;
11. на служителите на МИ - МВР, които участват в операционни екипи.

Чл. 3. Безплатна храна се предоставя на служителите на МВР само за дните, през които са извършвали дейностите по чл. 2 с продължителност не по-малка от половината от установеното работно време за деня по чл. 187, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) и чл. 136, ал. 3 от Кодекса на труда, с изключение на дейностите по чл. 2, т. 1, 10 и 11.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Изберете своя абонамент