Наредба № 8121з-531 от 9.09. 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддръжане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях

В сила от 19.09.2014 г.
Издадена от Министерството на вътрешните работи
Обн. ДВ. бр.78 от 19 Септември 2014г., изм. ДВ. бр.101 от 9 Декември 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 25 Април 2017 г., изм. ДВ. бр.13 от 9 Февруари 2018г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. редът за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност (ПБ) на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с ПБ;
2. условията за осъществяване на дейностите по т. 1;
3. редът за осъществяване на контрол върху дейността на търговците от органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН).

 

Чл. 2. Дейностите по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с ПБ, се осъществяват на територията на цялата страна, област или на територията на конкретен обект съобразно издаденото разрешение.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате