Наредба № 8121з-1225 от 27 септември 2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда за упражняване на контрол

Обн. ДВ, бр. 85 от 24 октомври 2017 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С наредбата се определят:
1. видовете обекти за обществено обслужване, представляващи строежи първа, втора и трета категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и институции в предучилищното, училищното и висшето образование и детски ясли от по-ниска категория, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма;
2. минималните изисквания към мерките за противодействие на тероризма, разработвани и прилагани в обектите по т. 1;
3. редът за упражняване на контрол за разработването и прилагането на мерките в обектите по т. 1.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Изберете своя абонамент