Наредба № 8121з-1100 от 9 септември 2015 г. за изискванията към квалификацията на персонала на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност

Обн. ДВ. бр.75 от 29 септември 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 12 Юни 2018 г.

Чл. 1. С тази наредба се определят изискванията към квалификацията на персонала, който ще ръководи или осъществява дейности по чл. 129, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, за получаване на разрешение и за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от физически и юридически лица, регистрирани като търговци на територията на държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

Чл. 2. (1) Лицата, които ще ръководят пожарогасителната дейност, спасителната дейност и/или противопожарното обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност в обекти, следва да отговарят на едно от изискванията:
1. да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ в област на висшето образование „технически науки“ по специалност „Пожарна и аварийна безопасност“ или други сходни специалности в сферата на пожарната безопасност, придобита в акредитирани висши училища в страната или в чужбина;
2. да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по други специалности в област на висшето образование „технически науки“, да са завършили курс за първоначално професионално обучение във факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ПБЗН) при Академията на Министерството на вътрешните работи (МВР) и да са работили не по-малко от 3 години в структурните звена за ПБЗН по съответното направление на дейност;
3. да са работили не по-малко от 5 години по съответното направление на дейност на длъжност за държавен служител, за която се изисква висше образование.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате