Наредба № 8121з-1010 от 24 август 2015 г. за униформеното облекло и работното облекло за служебно ползване в Министерството на вътрешните работи

Издадена от Министерството на вътрешните работи
Обн. ДВ. бр.68 от 4 Септември 2015 г. , изм. ДВ. бр.2 от 6 Януари 2017 г.
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. структурите, чиито служители изпълняват служебните си задължения в униформено облекло, видът на униформеното облекло, редът за предоставянето, носенето и сроковете за ползването му, както и другите принадлежности, върху които са поставени символи и отличителни знаци на структурите на МВР и са свързани с изпълнението на служебните задължения на държавните служители;
2. структурите, чиито служители, полицейски органи и органи по пожарна безопасност и защита на населението изпълняват служебните си задължения в работно облекло за служебно ползване, видът на работното облекло, редът за носенето и сроковете за ползването му;

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате