Наредба № 8 за микроклимата в подземните рудници

Издадена от Министерството на народното здраве
Обн. ДВ. бр.74 от 24 Септември 1985 г.

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат максимално допустимите хигиенни норми за микроклимата в подземните рудници.
Чл. 2. (1) Максимално допустимите норми за микроклимата, уреждани с тази наредба, наричани по-нататък само норми, определят допустимите стойности на елементите на микроклимата (температурата, относителната влажност и скоростта на движение на въздуха в подземните рудници).
(2) Нормите по ал. 1 не се спазват в случаите на извършване на аварийни и спасителни работи.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате