Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове

Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Обн. ДВ. бр.57 от 26 Юни 2001 г., изм. ДВ. бр.68 от 3 Август 2004 г., изм. ДВ. бр.51 от 21 Юни 2005 г., изм. ДВ. бр.66 от 25 Юли 2008 г., изм. и доп. ДВ. бр.22 от 11 Март 2014 г., изм. ДВ. бр.56 от 8 Юли 2014 г., изм. ДВ. бр.11 от 10 Февруари 2015 г.

Част първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) С наредбата се определят изискванията към обема и съдържанието на устройствените планове, които се създават за територията на Република България.
Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) Разпоредбите на наредбата са задължителни за всички физически и юридически лица, които разработват устройствени планове, наричани накратко "изпълнители", за органите и лицата, които възлагат изработването им, наричани накратко "възложители", както и за органите, които съгласуват, приемат и одобряват устройствени планове. Изпълнителите са правоспособни физически и юридически лица съгласно чл. 229 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате