Наредба № 7 от 5 март 2007 г. за изискванията към квалификацията и здравословното състояние на лицата, които извършват вземане, експертиза, обработка, преработка, етикетиране и съхраняване на тъкани и клетки

Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.23 от 16 Март 2007г., изм. и доп. ДВ. бр.66 от 28 Август 2012 г.

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2012 г., в сила от 28.08.2012 г.) С тази наредба се определят изискванията към квалификацията и здравословното състояние на лицата, които извършват вземане, експертиза, обработка, преработка, етикетиране, съхраняване и присаждане на органи, тъкани и клетки.

 

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате