Наредба № 7 oт 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци

Издадена от Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на земеделието и горите и Министерството на здравеопазването
Обн. ДВ. бр.81 от 17 Септември 2004 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци, наричани по-нататък за краткост "площадки за третиране на отпадъци".

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате