Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Обн. ДВ. бр.3 от 13 Януари 2004 г., изм. ДВ. бр.10 от 28 Януари 2005 г., изм. ДВ. бр.11 от 1 Февруари 2005 г., изм. ДВ. бр.51 от 21 Юни 2005 г., изм. ДВ. бр.63 от 2 Август 2005 г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Април 2008 г., изм. ДВ. бр.76 от 5 Октомври 2012 г., изм. ДВ. бр.21 от 1 Март 2013 г.

Част първа
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят правилата и нормативите за устройството на територията, както и нормативите за необходимата земя при застрояване с оглед ефективното използване на териториите и поддържането на природното равновесие.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате